Внесення об'єктів права інтелектуальної власності (далі – об’єкт ПІВ) до митного реєстру України передбачено вимогами Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (далі за текстом - Порядок).

До об’єктів права інтелектуальної власності відносяться: об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів.

Реєстрація об'єктів ПІВ у митному реєстрі здійснюється на підставі інформації та документів, які надає заявник до СП Держмитслужби. Заявник відповідає за надання ним недостовірної інформації у заяві та доданих до неї документах, у тому числі тих, які надані у відповідь на запит СП Держмитслужби.

Реєстрація об'єктів ПІВ у митному реєстрі здійснюється з використанням програмно-інформаційного комплексу, що входить до єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ПІК "Митний реєстр"). Інформація про об'єкти ПІВ, зареєстровані в митному реєстрі, доводиться до митних органів через Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби. Після реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі митні органи на підставі даних такого реєстру застосовують заходи сприяння та інші дії, передбачені законодавством.

Заява про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі, подана у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв'язку, реєструється відповідно до вимог інструкції з діловодства у Держмитслужбі. Після реєстрації така заява не пізніше наступного робочого дня передається до СП Держмитслужби для її розгляду.

Заява подається:

  • у паперовій формі у двох примірниках (примірник для митного органу та примірник для правовласника), а оригінали документів або засвідчені в установленому порядку їх копії подаються разом з електронними (сканованими) копіями таких заяви та документів;

  • в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу, автоматично реєструється у ПІК "Митний реєстр" у разі позитивного результату проведення формато-логічної перевірки правильності заповнення граф заяви.

У разі подання заяви про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу електронна форма заяви та електронні (скановані) копії документів, подання яких передбачено Порядком, засвідчуються накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Після реєстрації у ПІК "Митний реєстр" заяви про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі, поданої в електронній формі, заявнику направляється повідомлення з датою та номером, за яким зареєстровано його заяву.

Датою отримання запиту заявником вважається день, коли СП Держмитслужби такий запит надіслано засобами електронного зв'язку на адресу, зазначену ним у поданій заяві про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі, або електронним повідомленням - у разі подання заяви про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі, доданих до неї документів, а також документів та/або інформації, наданих заявником у відповідь на запит СП Держмитслужби: здійснюється реєстрація об'єкта ПІВ у митному реєстрі, надається відмова в реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі.

Реєстрація об'єкта ПІВ у митному реєстрі або надання відмови у реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі здійснюється у строк не більше 30 робочих днів з дати: реєстрації такої заяви відповідно до вимог інструкції з діловодства у Держмитслужбі - у разі подання заяви у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв'язку; або автоматичної реєстрації такої заяви в ПІК "Митний реєстр" - у разі подання заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

У разі подання заяви про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв'язку інформація про реєстрацію об'єкта ПІВ у митному реєстрі або надання відмови у реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі зазначається у двох примірниках такої заяви, один з яких надсилається заявнику разом із електронним носієм (якщо такий надавався). У разі реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі посадова особа СП Держмитслужби вносить до ПІК "Митний реєстр" інформацію із заяви, електронні (скановані) копії документів, додані до заяви, у тому числі інформацію та/або документи, надані у відповідь на запит СП Держмитслужби, або забезпечує збереження у ПІК "Митний реєстр" такої інформації та документів, поданих заявником в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Реєстрація об'єкта ПІВ у митному реєстрі вважається завершеною після внесення або збереження у ПІК "Митний реєстр" поданої заявником інформації та електронних (сканованих) копій документів, які підтверджують дотримання ним вимог цього Порядку.

Про завершення реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі посадова особа СП Держмитслужби робить у ПІК "Митний реєстр" відповідну відмітку, фіксує дату та порядковий номер такої реєстрації. Після завершення реєстрації об'єкта ПІВ у митному реєстрі інформація та електронні (скановані) копії документів щодо зареєстрованого об'єкта ПІВ автоматично доводяться до митних органів відповідно до вимог Порядку та є доступними для використання посадовими особами митних органів.

Спеціалісти нашої компанії допоможуть зареєструвати об'єкти ПІВ у митному реєстрі України, а також забезпечать захист порушених прав.


Дивіться також матеріали на цю тему:


На печать