11.03.2024р. було проведено черговий онлайн-тренінг, організований відділом інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, на тему «ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА ПРИ СТВОРЕННІ НОВОЇ ТЕХНІКИ» для студентів Національного університету цивільного захисту, який входить до числа лідерів серед закладів вищої освіти України за кількістю поданих заявок на винаходи та корисні моделі.

Ведучий тренінгу, патентний повірений Стогній Є.С. (ТОВ Компанія «Інвента»), відзначив, що створення нової техніки не можна здійснити без проведення патентних досліджень, які виконують на усіх етапах життєвого циклу об’єкта техніки або об'єкта господарської діяльності (ОГД), як він зазначений у ДСТУ 3575-97.

Патентні дослідження, як обов’язковий елемент проектування нової техніки, було введено з  1 січня 1998 р., коли набув чинності державний стандарт України ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення», який установлює основні вимоги до проведення патентних досліджень. Цей стандарт застосовують в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення й використання об'єкта господарської діяльності (далі - ОГД), у зв'язку з чим студенти мають набути знань та навиків щодо застосування цього стандарту.

Для проведення патентних досліджень виконують патентний пошук по джерелам патентної інформації та інформаційний пощук по джерелам науково-технічної та кон’юнктурної інформації.

При виконанні патентного пошуку розрізняють такі види пошуку, як:

 • тематичний,
 • іменний,
 • нумераційний,
 • пошук патентів-аналогів,
 • пошук для виявлення патентних прав.

При проведенні тематичного пошуку, зокрема, виявляють аналоги технічного рішення, яке можна заявити як винахід або корисну модель для отримання патенту. Тобто, знаходять відомі на дату пріоритету кошти, продукти та технології того ж призначення, що і зроблений винахід, сукупність ознак яких подібна до сукупності істотних ознак, винаходу, на яке може бути подана заявка на патент.

Іменний пошук виконують для вивчення виробничої діяльності різних фірм, компаній та інших організацій.

Нумераційний пошук виконується для знаходження первинного патенту та його патентів-аналогів, а також для встановлення правового статусу патенту.

Пошук патентів-аналогів, тобто патентів, виданих у різних державах на те саме винахід (корисну модель), дозволяє виявити сімейство виданих патентів і значно скоротити обсяг патентних документів, що розглядаються.

Пошук виявлення патентних прав проводиться з метою визначення факту порушення прав третіх осіб.

Далі ведучий тренінгу вказав, що глибина патентного пошуку встановлюється в залежності від мети патентних досліджень та складає:

 • для визначення патентоспроможності технічних рішень, використаних в ОГД, 50 років;
 • для визначення рівня й тенденцій розвитку виду техніки, до якого належить ОГД, пошук виконують на глибину, достатню для встановлення тенденцій розвитку цього виду техніки, зазвичай  від 5 до 15 років;
 • для визначення патентної ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності, використаних в ОГД, глибину пошуку встановлюють відповідно до строку дії патенту, тобто не більше 20 років.

Отриманий масив інформації аналізують, з метою:

 • визначення патентоспроможності технічних рішень;
 • визначення патентної ситуації;
 • визначення рівня техніки, шляхом виявлення  тенденцій розвитку галузі та порівняння техніко-економічних показників  ОГД з показниками кращих аналогів техніки;
 • виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової власності, що використані в ОГД.

Аналіз документації, відібраної в результаті пошуку, починають з її систематизації, яка залежить від мети виконання патентних досліджень. Так, для визначення патентної ситуації щодо використання прав на об'єкт промислової власності відібрані документи систематизують за державами та фірмами, за національними й іноземними заявниками, а охоронні документи національних заявників - за роками подачі заявок.

Для визначення рівня й тенденцій розвитку техніки відібрані патентні документи та джерела науково-технічної інформації систематизують для проведення порівняльного аналізу техніко-економічних показників ОГД з показниками  найбільш передових об'єктів техніки, спрямованими на вирішення тієї ж самої технічної задачі.

Відібрані проспекти й каталоги систематизують за видами та типами об'єктів, а документи, які стосуються однотипних об'єктів - за державами, фірмами й роками випуску.

 Після систематизації всієї відібраної документації виконують попередній аналіз, у результаті якого відбирають найбільш перспективні для впровадження технічні рішення або рішення найбільш близькі для визначенні патентоспроможності ОГД. Потім детально аналізують ці рішення залежно від виду виконуваних робіт і  оформлюють звіт про патентні дослідження (ДСТУ 3575-97).

На закінчення ведучий тренінгу зазначив, що виконання патентних досліджень дозволяє встановити конкурентоспроможність ОГД та визначити його конкурентні переваги на споживчому ринку, а патентування винаходів і корисних моделей дозволяє  забезпечити захист ОГД від несанкціонованого копіювання та використання.