Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - це державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Згідно з частинами першою та другою статті 2-1 названого Закону функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України; до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить: видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні регулює Закон України від 15.12.93 N 3689-XII "Про охорону прав на торговельні марки" (зі змінами та доповненнями).

Згідно із Законом України 21.07.2020 N 815-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" (далі - Закон N 815-IX), у тексті Закону: слова "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слова "зареєстрований знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "зареєстрована торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слово "знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, крім абзаців шістнадцятого і двадцять першого статті 1, абзацу сьомого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24; слова "офіційний бюлетень" в усіх відмінках замінено словом "Бюлетень".

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX (далі – Закон про НОІВ), яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р “Про Національний орган інтелектуальної власності” визначив, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент) - інституційна складова державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Укрпатент відноситься до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно із ч. 2 ст. 21 Закону до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить в тому числі, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Отже, виключно державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" наділено повноваженнями щодо опублікування відомостей про дострокове припинення свідоцтва на торговельну марку.

Приписами пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, встановлено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і пункту 2 статті 19 Закону, відповідно до якого при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Державна служба інтелектуальної власності України повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Зокрема, Закон про знаки для товарів та послуг доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

Відповідно закону до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі; здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства; здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.

Тимчасово, функції НОІВ було покладено на Державне підприємство "Укрпатент" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 за N 1267.

Проте, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року за N 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", було визначено, що функції НОІВ виконує Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та припинено повноваження ДП "Укрпатент" як органу, що виконує функції НОІВ. Вказане розпорядження КМУ N 943-р набрало чинності з 08.11.2022 року, а отже функції НОІВ, зокрема, і щодо ведення Реєстру торгівельних марок і внесення до Реєстру змін та відомостей, з 08.11.2022 перейшли від ДП "Укрпатент" до Державної організації "Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Згідно зі статтею 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку він замінив.

Процесуальне правонаступництво, як і заміна неналежної сторони, являє собою зміну суб'єктного складу учасників спору. Процесуальне правонаступництво - це заміна під час провадження у цивільній справі сторін або третіх осіб іншими особами, до яких переходять права та обов'язки у спірних правовідносинах.

З 08.11.2022 року ДО "УКРНОІВІ" стало правонаступником ДП "Укрпатент" у спірних правовідносинах, і саме ДО "УКРНОІВІ" має замінити ДП "Укрпатент" як правонаступник у всіх наявних судових справах.

Згідно вищезазначеного закону вказано, що реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Згідно ст. 13 Закону одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Як було зазначено, відповідно до п. 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Позовні вимоги щодо зобов'язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки, здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності повинні бути застосовані у повному обсязі до правонаступника Державної організації «Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Згідно відповідей Державної організації «Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» зазначено, що починаючи з 08.11.2022 року УКРНОІВІ є правонаступником Укрпатенту в межах виконання функцій НОІВ функціональним правонаступником (функціональний правонаступник). З цього ж часу УКРНОІВІ виконує покладені законодавством функції НОІВ в межах повноважень. По тих судових справах, в яких приймав участь Укрпатент, та за якими рішення не прийнято, чи відбувається перегляд ухваленого рішення в апеляційному чи касаційному порядку, УКРНОІВІ, як юридична особа публічного права, що виконує функції НОІВ, залучається до участі у відповідному процесуальному статусі.