Патентне право має заборонний характер, надаючи власнику патенту право забороняти третім особам використання запатентованого винаходу чи корисної моделі без його згоди, або дозволяти використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності (далі – ІС) на певних умовах, зазначених у ліцензійному договорі.

Володіння патентом на винахід або патентом на корисну модель забезпечує монопольне право їх використання на території України або будь-якої іншої країни за умови патентування в цій країні.

Патент на винахід – це офіційне підтвердження (на рівні держави) новизни заявленого технічного рішення, оскільки при патентуванні винаходу кожне патентне відомство перевіряє відповідність заявленого винаходу таким критеріям, як новизна, винахідницький рівень та промислова придатність. Цінність такої перевірки полягає в тому, що її робить незалежний державний орган, зокрема Патентне відомство України (Укрпатент), який виносить своє рішення на підставі пошуку та експертизи всіх доступних джерел інформації: опублікованих заявок та патентів різних країн світу, наукових публікацій, матеріалів виставок і т.і. Особливо цінним для винахідника у цьому випадку буде проведення міжнародного пошуку, який виконується при подачі так званої міжнародної заявки РСТ, коли пошук проводиться компетентним Міжнародним пошуковим органом, наприклад, Європейським патентним відомством (м. Мюнхен, Німеччина). Тому отримання патенту на винахід завжди свідчить про рівень розробки та її актуальність.

Володіння патентами на винаходи та/або корисні моделі передбачає кілька напрямків для їхнього комерційного використання.

Першим напрямом використання винаходу є використання його у власному виробництві та постановка на баланс підприємства, що дозволяє на законних підставах досягти оптимізації оподаткування.

Іншим шляхом комерційної реалізації об'єктів ІВ є передача прав на патент на основі ліцензійної угоди або договору про передачу прав на патент. Таким чином, власнику патенту на винахід чи корисну модель надається виняткове право розпорядження власним винаходом (корисною моделлю), тобто можливість використовувати його як у власному виробництві, так і можливість передати права на його використання третім особам, наприклад за ліцензійним договором або за договором передачі прав на патент.

Ще одним шляхом захисту прав на нову розробку є закордонне патентування винаходів та корисних моделей при виході на зовнішній ринок.

Винахідники часто запитують: Як заробити на своєму винаході?

Є лише три способи досягти цього. Або продати патент на винахід, або здати його в оренду, або використовувати самому:

  •  що таке продати патент – зрозуміло. Це означає – передати всі права на нього іншій фізичній чи юридичній особі. При цьому укладається договір про передачу виняткових майнових прав на винахід;
  • здати патент в оренду – означає поступитися правом на його використання іншій фізичній або юридичній особі, залишаючись при цьому власником патенту. Для цього складається та підписується ліцензійний договір на використання винаходу;
  • використовувати його самому – тобто. використовувати у власному виробництві. Для цього, як мінімум, необхідно мати виробничі потужності для реалізації власного винаходу. Або джерело фінансування для реалізації винаходу. Також можна включитися в інноваційну програму, яку спонсорує держава або неурядова установа. Це потрібно для того, щоб налагодити випуск продукції з використанням запатентованого винаходу та отримати дохід від її продажу.

Таким чином, власнику патенту на винахід надається право розпорядження власним винаходом, яке передбачає можливість його використання у власному виробництві, а також можливість надання прав на його використання третім особам.