Розвиток техніки – це безперервний процес, тому різним людям у різних країнах спадають на думку одні й самі ідеї практично в один і той же час. Як правило, ці думки та ідеї знаходять відображення в публікаціях. Винаходи та корисні моделі характеризуються критеріями патентоспроможності, до яких відносяться новизна і промислова придатність, при цьому під «новизною» розуміється світова новизна, тобто «ніде під сонцем» ця пропозиція не повинна була розкрита раніше. Щоб переконатися в цьому, потрібно провести пошук, як за патентною, так і науково-технічною інформацією, щоб знайти максимальну кількість джерел інформації за темою пошуку. Крім того, при патентуванні винаходу необхідно переконатися - чи запропоноване рішення відповідає такому критерію, як винахідницький рівень.

В цілому процес патентування винаходу включає наступні етапи:

 • розробка технічного завдання,
 • пошук його рішення,
 • поява нового технічного рішення, коли відбувається «осяяння» винахідника,виявлення винаходу, тобто. оформлення прав на нове технічне рішення, яке полягає у знаходженні відмінностей нового рішення від раніше відомих рішень тієї ж технічної задачі, виявлених у результаті проведеного патентного пошуку,
 • складання заявки на винахід,
 • подання заявки до патентного відомства, зокрема до Укрпатенту.

Технічне рішення, знайдене у процесі розробки, може отримати патентну охорону тільки в тому випадку, якщо воно відповідає критеріям патентоспроможності, про які йшлося вище.

Проведення патентного пошуку дозволяє:

 • ознайомитися з патентами інших винахідників, які намагалися з різним ступенем успіху вирішити поставлену задачу;
 • виявити винахід та скласти заявку на винахід, при цьому правильно сформулювати права заявника, які відображені у формулі винаходу;
 • знизити ймовірність виникнення судових суперечок, пов'язаних із запереченням проти видачі патенту.

Слід врахувати, що часто винахідники стверджують, що самостійно провели пошук і на ринку немає подібних винаходів, проте в результаті проведеного патентного пошуку, як правило, виявляється від декількох десятків до сотень патентів, що мають безпосереднє відношення до винаходу. На жаль, це є поширеною практикою, оскільки, якщо той чи інший виріб не випускається промисловістю і відсутній на ринку, то це не означає, що дане технічне рішення не було розкрито раніше в будь-яких публікаціях або патентах.

Якщо ж винахідники шукають і нічого подібного до їхнього винаходу не знаходять, то це, як правило, свідчить про те, що:

 • шукають не там, де слід шукати,
 • або про те, що пропозиція непрацездатна в принципі (таке часто трапляється, наприклад, серед винахідників «вічних» двигунів),
 • або пропозиція безграмотна у технічному відношенні, і тому не знайшла відображення у джерелах інформації, оскільки не дозволяє вирішити ту задачу, що декларується.

Відомо, що практика є критерієм істини. Тому, якщо дійсно неможливо знайти аналоги винаходу, то це змушує задуматися про те - чи здатне технічне рішення, що заявляється, забезпечити досягнення того технічного результату, на який воно спрямоване.

Етап виявлення винаходу має технічний та правовий аспекти:

 • технічний аспект полягає в аналізі технічного рішення, що заявляється, на його відповідність критеріям патентоспроможності: новизні, винахідницькому рівню і промислової придатності. Виявлення винаходу, як уже було сказано, полягає у пошуку відмінностей запропонованого для патентування технічного рішення від раніше відомих технічних рішень, які знайшли відображення в джерелах інформації - виданих патентах, науково-технічних публікаціях, монографіях, дисертаціях та інших публікаціях, у тому числі  в Інтернет-ресурсах. Для виявлення відмінностей технічного рішення, яке пропонує винахідник, проводиться патентний пошук для знаходження аналогів запропонованого винаходу, оскільки створення нових технічних рішень завжди знаходиться в нерозривному зв'язку з вже відомими технічними рішеннями, що передують винаходу. Тому для виявлення винаходу треба знайти всі наявні джерела інформації, які відображають подібні технічні рішення, для чого необхідно провести патентний пошук серед патентів, виданих насамперед у таких країнах, як Великобританія, Німеччина, США, Франція, Японія, Китай, Україна, РФ та ін.,
 •  правовий аспект виявлення винаходу полягає в тому, що він є ключовою ланкою у визначенні та формулюванні прав винахідника. При цьому обсяг охорони патентних прав визначається формулою винаходу, яка публікується разом з виданим патентом на винахід.

Як відомо, патент на винахід дозволяє своєму власнику заборонити іншим особам виготовляти, використовувати, пропонувати до продажу та продавати виріб, який підпадає під дію патенту.

Таким чином, етап виявлення винаходу є складовою ланкою процесу патентування винаходу та складання заявки на винахід.